Day: August 9, 2019

Gia đình Kitô hữu

GIA ĐÌNH KITÔ HỮU Gia đình chính là nơi đầu tiên mà mỗi người học được cách đón nhận và trao ban yêu thương. Quả vậy, một người không thể trở thành một con người đúng nghĩa khi không có đời sống xã hội, đời sống cộng đoàn. 1. Cộng đoàn của sự hiệp thông…

Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình

Thứ Sáu, Tuần 18 Thường Niên Năm 1 – 09/08/19 Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-40 “Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa…