Day: August 4, 2019

Hạnh Thánh Phanxico Assisi

Thánh Phanxico Assisi 1-5 Thánh Phanxico Assisi 6-10   Antôn và một Nhóm Anh Em Thánh Phanxico Assisi 1 Thánh Phanxico Assisi 2 Thánh Phanxico Assisi 3 Thánh Phanxico Assisi 4 Thánh Phanxico Assisi 5 Thánh Phanxico Assisi 6 Thánh Phanxico Assisi 7 Thánh Phanxico Assisi 8 Thánh Phanxico Assisi 9 Thánh Phanxico Assisi 10…

Following Christian virtues leads us and others to the kingdom

AUGUST 4, 2019   EIGHTEENTH SUNDAY  IN ORDINARY TIME  (Lec. 114)  1)         Ecclesiastes 1:2; 2:21-23  2)         Colossians 3:1-5, 9-11 3)         Luke 12:13-21 Gospel related: CSDC 325, 326 There is a simple, good and holy custom that exists among some. Whenever a funeral procession passes by, one pauses and prays for the person who has died, and…

Cho vay nặng lãi và bài bạc có tội không?

Câu hỏi: Cho vay nặng lãi và bài bạc có tội không? Tại sao? Tôi không thấy Giáo Lý nói gì về điều này. Trả lời: Trước hết, xin nói về việc cho vay nặng lãi. Đúng là Giáo Lý không nói cách rõ ràng về điều này. Nhưng chỉ là không nói “rõ ràng” thôi,…

Chúa có đòi hỏi con người phải xa tránh tội để được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha giải thích rõ thêm: nếu Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người rồi, thì không ai cần phải làm gì nữa mà vẫn được cứu rỗi phải không ? Salvation.jpg Trả lời : Trước hết cần nói thêm tội là gì. Nói chung, tội là điều trái nghịch…

Đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi thì những của ngươi tích trữ để lại cho ai

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 04/08/19 Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23 “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. Trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì…