Day: July 31, 2019

Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy

Thứ Tư, Lễ Thánh INHAXIÔ LOYOLA – 31/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 34, 29-35 “Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”. Trích sách Xuất Hành. Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với Chúa, mặt ông…