Day: July 30, 2019

Người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa

Thứ Ba, Tuần 17 Thường Niên, Năm 1 – 30/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28 “Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê hạ nhà xếp, đem dựng ra một khoảng ở ngoài trại, và đặt tên là “nhà xếp giao ước”. Ai trong…