Day: July 27, 2019

Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 28/07/19 BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống…

Jesus invites us into an intimate relationship with the Father

JULY 28, 2019 SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 111)  1)         Genesis 18:20-32 2)         Colossians 2:12-14 3)         Luke 11:1-13 Gospel related: CCC 443, 520, 728, 1425, 2601, 2613, 2623, 2632, 2671, 2759, 2761, 2773, 2845 CSDC 453 We live in a world where the internet has become an essential communication method. Friends and family members…

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

Thứ Bảy, Tuần 16 Thường Niên, Năm 1 – 27/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa và toàn…