Day: July 23, 2019

Việc Xưng Tội Cần Thiết Ra Sao Trong Đời Sống Kitô Hữu?

Xin cha giải thích hai câu hỏi sau đây: 1)  Tại sao cần đi xưng tội? 2)  Vì Chúa nhân từ hay tha thứ, nên có thể xưng mãi một tội đuợc không? Trả lời: Dù Chúa Kitô đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, nhưng Chúa không…

Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”

Thứ Ba, Tuần 16 Thường Niên, Năm 1 – 23/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 14, 21 – 15, 1 “Con cái Israel đi qua giữa biển ráo chân”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, khi Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui…