Day: July 17, 2019

Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy

Thứ Tư, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 17/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-6. 9-12 “Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa…