Day: July 15, 2019

Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo

Thứ Hai, Lễ Thánh BÔNAVENTURA, GmTs – 15/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 1, 8-14. 22 “Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng rằng: “Kìa, dân…