Day: July 6, 2019

Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?

06/07/2019 Thứ Bảy XIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 27, 1-5. 15-29 “Giacóp chiếm vị và trộm lấy chúc lành của anh”. Trích sách Sáng Thế. Isaac đã già, mắt loà không còn trông thấy được nữa. Ông gọi con trai cả là Êsau mà bảo rằng: “Hỡi con”. Êsau thưa: “Dạ, con đây”. Ông nói…