Day: July 4, 2019

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế

04/07/2019 Thứ Năm XIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 22, 1-19 “Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi,…