Day: June 30, 2019

Putting God First

13th SUNDAY C – 30 June 2019 (Luke 9:51-62) I was once talking with a man who was tiling a bathroom in the house where I was living at the time. He does a lot of work for Christians and a lot of work for Muslims. He claims that Christians and Muslims have this much in common: ‘Some…

Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 30/06/19 Bài Ðọc I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”. Êlia…