Day: May 8, 2019

Ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời

Thứ Tư, Tuần 3 Phục Sinh, Năm 1 – 08/05/19 Bài Ðọc I: Cv 8, 1-8 “Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa…