Day: April 20, 2019

Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại

Lễ Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh (Lễ Ðêm) – 20/04/19 Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc.…