Ta Về Giáo Điểm Tin Mừng

No comments

Lm Giuse Trần Đình Long

 1. Ta về Giáo Điểm Tin Mừng
 2. Kinh cầu Lòng Thương Xót Chúa
 3. Xin lỗi Chúa 2
 4. Xin Chúa dắt tay
 5. Cho con một chỗ
 6. Cha là Đấng thương xót
 7. Chúa luôn vẹn tròn
 8. Niềm tin vào Lòng Thương xót Chúa
 9. Chúa lòng thương xót của tôi
 10. Tình Chúa rất bao la 
 11. Thác nguồn yêu thương
 12. Hãy đi khắp nơi 2

Con đường tín thác

1.Lời Từ Lòng Thương Xót

2.Cho Con Tựa Nương Nơi Ngài

3.Đoạt Lý Mà Quên Người

4.Cái Vòng Danh Lợi Cong Cong

5.Lòng Chai Dạ Đá

6.Ba Lên Một Xuống

7.Tâm Thần Phân Liệt Hoang Tưởng

8.Tranh Hơn Tranh Thua

9.Con Đường Bỏ Ngõ. Con Đường Tín Thác

10.Sao Cho Họ Nên Một

11.Được Chúc Phúc Hay Bị Nguyền Rủa

12.Cho Những Người Nằm Xuống

13.Ai Làm Chủ Ai

14.Hiệp Nhất Bình An

15.Thay Lời Kết

Trường ca Lòng Thương xót