Ta Về Giáo Điểm Tin Mừng

Lm Giuse Trần Đình Long

 1. Ta về Giáo Điểm Tin Mừng
 2. Kinh cầu Lòng Thương Xót Chúa
 3. Xin lỗi Chúa 2
 4. Xin Chúa dắt tay
 5. Cho con một chỗ
 6. Cha là Đấng thương xót
 7. Chúa luôn vẹn tròn
 8. Niềm tin vào Lòng Thương xót Chúa
 9. Chúa lòng thương xót của tôi
 10. Tình Chúa rất bao la 
 11. Thác nguồn yêu thương
 12. Hãy đi khắp nơi 2