Day: April 14, 2019

4 bài học quan trọng mà Tuần Thánh dạy người Kitô hữu hôm nay

Khi cử hành các mầu nhiệm trong Tuần Thánh, một trong những câu hỏi cơ bản gợi lên trong tâm trí là: “là một Kitô hữu có nghĩa là gì trong thế giới hôm nay?” Có nhiều lúc, những người Kitô hữu nổi bật với những quan điểm gây tranh cãi của mình về địa…

Palm Sunday of the Lord’s Passion

   A PEP TALK FOR PALM SUNDAY C (Luke 19: 28-40) We are beginning today the best week in the whole liturgical year. Centuries ago it was called the ‘Great Week’. Nowadays we call it ‘Holy Week’. We follow Jesus every step of the way. We have started with his triumphant entry into Jerusalem, where he…

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM C – 14/04/19 Kiệu Lá: Bài Phúc Âm: Lc 19, 28-4 “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi…