Day: April 2, 2019

Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”

Thứ Ba, Tuần 4 Mùa Chay – 02/04/19 Bài Ðọc I: Ed 47, 1-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa,…