Day: March 31, 2019

Con luôn ở với cha, mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM C – 31/03/19 Bài Ðọc I: Gs 5, 9a. 10-12 “Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”. Trích sách Giosuê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái…