Day: March 24, 2019

Our Spirituality

3rd SUNDAY OF LENT C         If we browse through the magazines in our doctor’s or dentist’s waiting-rooms, we will probably come across an article on spirituality. Lately too, the lists of best-sellers often include works related to the human spirit or soul. People are no longer satisfied with material things only. So,…

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, NĂM C – 24/03/19 Bài Ðọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15 “Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb…