Day: March 23, 2019

Chúng ta phải ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy

Thứ Bảy, Tuần 2 Mùa Chay – 23/03/19 Bài Ðọc I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ…