Day: March 21, 2019

Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ

Thứ Năm, Tuần 2 Mùa Chay – 21/03/19 Bài Ðọc I: Gr 17, 5-10 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người,…