Day: March 18, 2019

Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con

Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Chay – 18/03/19 Bài Ðọc I: Ðn 9, 4b-10 “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính…