Day: March 10, 2019

HIS TEMPTATION AND OURS

1st SUNDAY OF LENT C : (Lk 4: 1-13) The threat of rising interest rates, more taxes and less welfare, huge amounts of foreign debt putting a strain on health and education spending, are much of what we’ve been hearing about lately in our media. All this talk about money, understandable as it is, leaves us…

Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY, NĂM C – 10/03/19 (Đổi Giờ) Bài Ðọc I: Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là…