Day: March 5, 2019

Chẳng ai bỏ nhà cửa, cha mẹ vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này

Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên, Năm 1 – 05/03/19 Bài Ðọc I: Hc 35, 1-15 “Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”. Trích sách Huấn Ca. Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác,…