Day: March 3, 2019

HELPFUL OR HARMFUL WORDS

SUNDAY 8 C A little boy was saying his bed-time prayers in a very soft voice. ‘I can’t hear you dear’, his mother whispered. Back came his firm reply: ‘Wasn’t talking to you.’ One day the philosopher, Aesop, was asked what is the most useful thing in the world. ‘The tongue,’ the philosopher replied. ‘And…

Vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 03/03/19 Bài Ðọc I: Hc 27, 5-8 “Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. Trích sách Huấn Ca.  Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy…