Day: March 2, 2019

Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó

Thứ Bảy, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 02/03/19 Bài Ðọc I: Hc 17, 1-13 “Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở…