Day: March 1, 2019

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ

Thứ Sáu, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 01/03/19 Bài Ðọc I: Hc 6, 5-17 “Không gì sánh được với người bạn trung thành”. Trích sách Huấn Ca. Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí. Ngươi nên…