Day: February 28, 2019

Ai cho các con một ly nước vì các con thuộc về Ðấng Kitô, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu

Thứ Năm, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 28/02/19 Bài Ðọc I: Hc 5, 1-10 “Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: “Ðời sống của tôi thật là đầy đủ”. Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái…