Day: February 24, 2019

Living The Golden Rule

 7th SUNDAY C  (Luke 6: 27-38) We are followers of Jesus. He has set the bar for our behaviour as high as can be (Luke 6: 27-38). Love your enemies, he insists. Do good to those who hate you. Pray for those who treat you badly. Don’t hit back. Don’t condemn. Treat others as you would…

Tội phạm và hình phạt theo luật Giáo Hội Công Giáo

Xét theo bản chất, Giáo Hội Công Giáo vừa là một thực thể tâm linh (nhiệm thể Chúa Kitô) vừa là một đoàn thể hữu hình bao gồm các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Kitô). Đồng thời, Giáo Hội là một tổ chức có cơ cấu phẩm trật, trong đó các phần tử…

Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 24/02/19 Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 “Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống…