Day: February 23, 2019

Đức Giê-su biến đổi hình dạng trước mắt các ông

Thứ Bảy, Tuần 6 Thường Niên, Năm 1 – 23/02/19 Bài Ðọc I: Dt 11, 1-7 “Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên Chúa mà cấu thành”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Ðức tin là nền tảng của những điều hy vọng, là bằng chứng cho những thực tại vô…