Day: February 21, 2019

Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”

Thứ Năm, Tuần 6 Thường Niên, Năm 1 – 21/02/19 Bài Ðọc I: St 9, 1-13 “Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và con cái ông. Người phán bảo rằng: “Các…