Day: February 20, 2019

Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn

Thứ Tư, Tuần 6 Thường Niên, Năm 1 – 20/02/19 Bài Ðọc I: St 8, 6-13. 20-22 “Ông nhìn thấy mặt đất đã khô ráo”. Trích sách Sáng Thế. Sau bốn mươi ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó bay đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô…