Day: February 18, 2019

Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?

Thứ Hai, Tuần 6 Thường Niên, Năm 1 – 18/02/19 Bài Ðọc I: St 4, 1-15. 25 “Cain xông vào giết Abel em mình”. Trích sách Sáng Thế. Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói rằng: “Nhờ ơn Chúa, tôi sinh được người con”. Bà sinh ra Abel…