Day: February 16, 2019

Dân chúng ăn no nê, người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được 7 thúng

Thứ Bảy, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 16/02/19 Bài Ðọc I: St 3,9-21 “Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi ở đâu?” Ông đã thưa: “Tôi đã nghe tiếng Ngài trong vườn địa…