Day: February 15, 2019

Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được

Thứ Sáu, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 15/02/19 Bài Ðọc I: St 2, 18-25 “Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Bài trích sách Sáng Thế. Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa…