Day: February 13, 2019

Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế

Thứ Tư, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 13/02/19 Bài Ðọc I: St 2, 4b-9. 15-17 “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy…