Day: February 11, 2019

Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu

Thứ Hai, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – 11/02/19 Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c “Nay Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô ơn thái bình tựa dòng sông cả”. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Ðức Chúa phán: “Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Ðô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người…