Day: February 9, 2019

Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 10/02/19 Bài Ðọc I: Is 6, 1-2a, 3-8 “Này tôi đây, xin hãy sai tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng…

The Hound of Heaven: 5th Sunday C

Luke 5: 1-11 Recently. a Baptist lady said to a Catholic priest: ‘God is so big and we are so puny.’ The lady’s humility somewhat surprised the priest, because she was an outstanding Christian. She and her husband had built a hospital in Africa. She had trained a group of young women to nurse the…

Chúa Giêsu động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn

Thứ Bảy, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 09/02/19 Bài Ðọc I: Dt 13, 15-17, 20-21 “Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Ðấng nhờ máu giao ước, làm cho anh em xứng đáng thi hành việc thiện”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhờ Ðức…