Day: February 3, 2019

True And False Religion

 4th SUNDAY C                                                   Luke 4: 21-30 Every now and then a family decides to leave the hustle and bustle of the big city and move to a small town or village…

Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 03/02/19 Bài Ðọc I: Gr 1, 4-5, 17-19 “Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi,…