Month: February 2019

Ai cho các con một ly nước vì các con thuộc về Ðấng Kitô, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu

Thứ Năm, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 28/02/19 Bài Ðọc I: Hc 5, 1-10 “Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: “Ðời sống của tôi thật là đầy đủ”. Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái…

Chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy

Thứ Tư, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 27/2/19 Bài Ðọc I: Hc 4, 12-22 “Ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ được Thiên Chúa yêu mến”. Trích sách Huấn Ca. Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến…

Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi

Thứ Hai, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 25/02/19 Bài Ðọc I: Hc 1, 1-10 “Sự khôn ngoan được tác tạo trước mọi loài”. Khởi đầu sách Huấn Ca. Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với Người và có từ trước muôn thuở. Ai đếm được cát biển,…