Day: January 28, 2019

Satan không thể đứng vững được mà phải diệt vong

Thứ Hai, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 28/01/19 Bài Ðọc I: Dt 9, 15. 24-28 “Người chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt tội lỗi,  Người sẽ xuất hiện lần thứ hai để cứu độ những ai trông đợi Người”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô…