Day: January 27, 2019

Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 27/01/19 Bài Ðọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. Trích sách Nơ-khe-mia. Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai…