Day: January 24, 2019

Những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”

Thứ Năm, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 24/01/19 Bài Ðọc I: Dt 7, 25 – 8, 6 “Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến…