Day: January 23, 2019

Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ?

Thứ Tư, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 23/01/19 Bài Ðọc I: Dt 7, 1-3. 15-17 “Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái.  Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đã đi đón Abraham đang…