Day: January 21, 2019

The True Bridegroom Revealed

 REFLECTIONS ON THE GOSPEL In the village culture of Palestine in Jesus’ day it was the responsibility of the bridegroom to provide wine at a wedding. To have the wine run out before the end of the celebration would be a grave embarrassment both to him and his family, a failure  remembered for generations. Doubtless,…

Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được

Thứ Hai, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 21/01/19 Bài Ðọc I: Dt 5, 1-10 “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Tất cả các vị Thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho…