Day: January 19, 2019

Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi

Thứ Bảy, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1 – 19/01/19 Bài Ðọc I: Dt 4, 12-16 “Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai…