Day: January 14, 2019

The kingdom of God is at hand

MORNING PRAYER THE CLEANSING WATERS OF RE-BIRTH. In Luke’s Gospel, the baptism of Jesus marks the end of the ministry of John the Baptist and the beginning of a new era, that of the saving ministry of Jesus. This feast, which occurs early in the New Year, is a good time for us to resolve…

Nước Thiên Chúa đã gần đến anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

Thứ Hai, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1 – 14/01/19 Bài Ðọc I: Dt 1, 1-6 “Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”. Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái. Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong…