Day: December 25, 2018

The Son of God shares in our human life

CHRISTMAS, 2018 – VIGIL                                                                                                   (Lec. 13) 1)        …

Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH – 25/12/18 Lễ Vọng: Bài Ðọc I: Is 62, 1-5: “Ngươi đẹp lòng Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn…