Day: December 24, 2018

Nguồn gốc và ý nghĩa Hang đá Bê-lem

Biến cố lịch sử Chúa Giáng Sinh và Hang đá Bê-lem là hai sự kiện luôn gắn liền với nhau, đến nỗi người kitô hữu không thể mừng Lễ Chúa Giáng Sinh mà lại không có một Hang đá nào được dựng nên tại các Giáo xứ hay tại các gia đình công giáo. Chỉ…

The Light of Christ has come into the world

Monday, December 24, 2018 (Lec. 200) 1)         2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 2)         Luke 1:67-79 Gospel related: CCC422, 523, 706, 717  FOCUS:    The Light of Christ has come into the world to illuminate our darkness.  Today concludes the fourth week of Advent. We have been waiting and preparing for the celebration of the birth…

Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Thứ Hai, Tuần 4 Mùa Vọng – 24/12/18 Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16 “Vương quốc Ðavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân…