Day: December 23, 2018

Kỷ niệm 200 năm bài Thánh Ca bất hủ

Đó là bài thánh ca “Still Nacht! Heilige Nacht!” (bản Anh ngữ có tựa là “Silent Night, Holy Night” – bản lời Việt của cố NS Hùng Lân có tựa là “Đêm Thánh Vô Cùng”). Bài thánh ca này được sáng tác vào mùa đông năm 1818 – lời của Lm Joseph Mohr (25 tuổi,…

God’s gift to all of us

 SUNDAY, DECEMBER 23, 2018   (Lec. 12) 1)         Micah 5:1-4a 2)         Hebrews 10:5-10 3)         Luke 1:39-45 Gospel related: CCC 148, 448, 495, 523, 717, 2676, 2677 FOCUS:    In this season of wonder, let us contemplate the gift that Jesus is to us. Today, as we begin this very short Fourth Week of Advent, the readings give…

Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG, NĂM C – 23/12/18 Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a “Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”. Bài trích sách Tiên tri Mikha.  Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống…