Day: December 22, 2018

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại

Thứ Bảy, Tuần 3 Mùa Vọng – 22/12/18 Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu,…